Statut przedszkola

STATUT

PRZEDSZKOLA NR 5 „PIĄTECZKA”

W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 35).

Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1010).

Rozporządzenie Prezesa Rady ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (tj. Dz. U.  z 2016 r., poz. 283).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 czerwca 2016 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2016 r. poz. 895).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013, poz. 532).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.).

Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 526 z późn. zm.,).

Ustawa Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie warunków organizowania, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015r. poz. 1113).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 06 sierpnia 2015 roku w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2015r. poz. 1214).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942).

Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. z 2015 r. poz. 1202).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. 2014 r. poz. 1157).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 poz. 1270).

Nazwa przedszkola

§ 1

 1. Przedszkole Nr 5 „ Piąteczka”.
 2. Siedziba przedszkola znajduje się w Lidzbarku Warmińskim ul. Wodna 9
 3. Przedszkole używa pieczęci w brzmieniu:

„PRZEDSZKOLE NR 5 „ Piąteczka”

ul. Wodna 9

11 – 100 Lidzbark Warmiński”

 1. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
 2. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 2

 1. Przedszkole realizuje zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
 2. Swoją działalność organizuje w sposób dostosowany do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka, pozostając w kontakcie z rodzicami i otaczającym środowiskiem.

§ 3

1. Celem przedszkola jest ukierunkowanie rozwoju dziecka oraz wczesna jego edukacja zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym, oraz realizowanie celów określonych w Ustawie o Systemie Oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego:

1)   Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach  i w dalszej edukacji;

2)   Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

3)   Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie  w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

4)   Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi  i dorosłymi;

5)   Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

6)   Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

7)   Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

8)   Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

9)   Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

10)   Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;

11)   Kształtowanie u dzieci umiejętności czytania i przygotowanie dzieci do nabywania umiejętności pisania;

12)   Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem nowożytnym ( nie dotyczy dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i dzieci niepełnosprawnych intelektualnie);

13)   Umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości etnicznej, językowej, religijnej;

14)   Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowaniu czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

15)   Zapewnienie bezpiecznych i optymalnych warunków do opieki i harmonijnego, psychoruchowego rozwoju, wychowania i edukacji dziecka, poszanowania godności osobistej oraz życzliwego i podmiotowego traktowania;

16)   Wychowanie obywatelskie i patriotyczne;

17)   Organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi uczęszczającymi do przedszkola.

2. (uchylony).

3. Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola. W każdym z obszarów są podane umiejętności i wiadomości, którymi dzieci kończące wychowanie przedszkolne powinny się wykazać. W przypadku dzieci niepełnosprawnych wymagania w zakresie poszczególnych umiejętności i wiadomości powinny uwzględniać ograniczenia wynikające z ich niepełnosprawności.

§ 4

 1. W ramach wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka:

1)   kształtowanie i rozwijanie aktywności twórczej dziecka w zakresie twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej;

2)   umożliwienie dziecku poznawanie i rozumienie siebie i otaczającego świata;

3)   stworzenie dziecku warunków umożliwiających mu nabywanie umiejętności poprzez działanie, min. poprzez odkrywanie i badanie;

4)   wspomaganie w odnajdywaniu przez dziecko swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie;

5)   budowanie systemu wartości, w tym wychowywania dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

6)   prowadzenie działalności diagnostycznej w zakresie rozwoju wychowanków;

7)   ukierunkowanie rozwoju dziecka w oparciu o jego indywidualne możliwości rozwojowe;

8)   wykorzystywanie w pracy wychowawczo – dydaktycznej osiągnięć nowoczesnej dydaktyki w postaci koncepcji pracy i nowatorskich metod pracy;

9)   umożliwienie dzieciom nauki zachowań społecznych;

10)   organizowanie procesu wychowawczo – dydaktycznego i opiekuńczego z uwzględnieniem i przestrzeganiem praw dziecka;

11)   współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną w celu udzielania pomocy specjalistycznej;

12)   Stwarzanie warunków do niwelowania deficytów rozwojowych poprzez organizowanie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych;

13)   W przedszkolu organizowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna zgodnie z przepisami w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach;

14)   Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek;

15)   Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

16)   Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

17)   Tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania);

18)   Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;

18)   Przygotowanie do posługiwania się językiem obcym nowożytnym;

19)   Wychowanie przez sztukę:

a) dziecko widzem i aktorem,

b) muzyka, śpiew, pląsy i taniec,

c)  różne formy plastyczne;

20)   Integrowanie treści edukacyjnych;

21)   Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci przez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;

22)   Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;

23)   Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

 1. W ramach wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka:

1)   uzgadnianie i ujednolicanie kierunków oddziaływań;

2)   stwarzanie miejsca, w którym dzieci i dorośli czują się dobrze;

3)   budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej;

4)   wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną;

5)  pomoc rodzicom w opiece nad dziećmi w czasie ich pracy;

6) Organizowanie pomocy materialnej dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Współpraca jednostki z instytucjami MOPS , Sąd rodzinny.

 1. W ramach przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole:

1)   kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa;

2)   rozwijanie sprawności ruchowej dzieci;

3)   nabywanie przez dzieci kompetencji językowej, umiejętności czytania i kreślenia symboli graficznych;

4)   integrowanie treści edukacyjnych;

5)   osiągnięcie przez dziecko „gotowości szkolnej” rozumianej jako efekt rozwoju  i uczenia się;

6)   budzenie zainteresowań otaczającym światem.

§ 5

Przedszkole umożliwia dziecku:

1)   Podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

2)   Korzystanie z zajęć religii organizowanych na życzenie rodziców w każdej grupie wiekowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

3)   Organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej –jej zasady określają odrębne przepisy.

§ 5a

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, wynikających w szczególności;

1) z niepełnosprawności;

2) z niedostosowania społecznego;

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4) ze szczególnych uzdolnień;

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

6) z zaburzeń komunikacji językowej;

7) z choroby przewlekłej;

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

9) z niepowodzeń edukacyjnych;

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie pracy bieżącej oraz w formach:

1) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych,

socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

2) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli mających na celu wspieranie ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijanie ich umiejętności wychowawczych;

3) W celu organizacji pomocy psychologiczno -pedagogicznej dzieciom posiadającym orzeczenie, dyrektor przedszkola powołuje zespół wspierający, który ma za zadanie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno –pedagogicznej;

4) Koordynatorem zespołu wspierającego jest nauczyciel posiadający kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej.

§ 6

Przedszkole umożliwia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę

 1. Każda grupa wiekowa powierzona jest opiece dwóch nauczycielek, a w przypadku grupy, której czas pracy wynika z realizacji podstaw programowych, opiekę powierza się jednej nauczycielce.
 2. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie, dzieci korzystają z całego terenu i wszystkich urządzeń zgromadzonych w ogrodzie. Za bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczycielka.
 3. W trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka nauczycielki i woźnej oddziałowej.
 4. Dyrektor przedszkola w porozumieniu z radą pedagogiczną może wystąpić do Ośrodka Pomocy Społecznej o przyznanie pomocy stałej bądź doraźnej dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej.

§ 7

W sprawowaniu opieki nad wychowankami konieczne jest przestrzeganie przez rodziców i opiekunów obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.

Dzieci należy przyprowadzać do przedszkola w godzinach od 6.30 do 8.00.

Nauczyciel bierze odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali,
w związku z czym rodzic zobowiązany jest doprowadzić dziecko do grupy.

Dzieci mogą być także odbierane przez inne osoby dorosłe tylko za pisemnym upoważnieniem ich przez rodziców (opiekunów) dzieci.

4a. Upoważnienie może być również udzielone osobie niepełnoletniej, która ukończyła 13 rok życia.

Dziecko odebrać można w godzinach od 14.30 do 16.00, w przypadkach podyktowanych potrzebami rodziców – wcześniej.

Dziecko nie będzie wydawane osobom wskazującym na spożycie alkoholu.

§ 8

ORGANY PRZEDSZKOLA

Organami przedszkola są:

1)   Dyrektor Przedszkola;

2)   Rada Pedagogiczna;

3)   Rada Rodziców.

DYREKTOR

§ 9

 1. Dyrektor przedszkola wybierany jest w drodze konkursu spośród kandydatów posiadających odpowiednie kwalifikacje i staż (sposób powierzania stanowisko dyrektora określają odrębne przepisy).
 2. Do zadań dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy przedszkola, a w szczególności:

1)   tworzenie warunków do harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci poprzez aktywne działania prozdrowotne;

2)   tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych przedszkola;

3)   kształtowanie twórczej atmosfery pracy w przedszkolu, właściwych warunków pracy i stosunków pracowniczych;

4)   kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą jednostki oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;

5)   sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami;

6)   planowanie, organizowanie i przeprowadzanie ewaluacji wewnętrznej pracy przedszkola;

7)   opracowanie we współpracy z nauczycielami i rodzicami koncepcji pracy przedszkola;

8)   gromadzenie informacji o pracy nauczycielek w celu dokonywania oceny pracy, dorobku zawodowego nauczyciela wg zasad określonych odrębnymi przepisami;

9)   organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o prawach dziecka oraz umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

10)   zapewnienie pomocy nauczycielkom w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu zawodowym;

11)   inspirowanie i wspomaganie nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań  w zakresie jakości pracy oraz w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego;

12)    realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących;

13)   dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym przedszkola zaopiniowanym przez radę pedagogiczną;

14)   organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola stosownie do obowiązujących przepisów;

15)   wykonuje inne zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela i z przepisów szczegółowych;

16)   powiadamia dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka o spełnieniu przez dziecko obowiązku szkolnego ( o którym mowa w art. 14 ust. 3 ) w tym przedszkolu oraz o zmianach w tym zakresie.;

17)   organizuje zajęcia dodatkowe;

18)   odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie specjalnego dziecka.

3.Dyrektor ponosi  odpowiedzialność za zapewnieni stan bezpieczeństwa  i higieny pracy   oraz zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole.

4.Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1)   zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;

2)   ustalania zakresu odpowiedzialności materialnej pracowników zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków;

3)   przyznania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola;

4)   występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.

5. Współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w przedszkolu, w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami.

 1. Dyrektor egzekwuje przestrzeganie przez pracowników regulaminu pracy przedszkola.
 2. Dyrektor sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno – gospodarczą przedszkola.
 3. Dyrektor organizuje przeglądy techniczne obiektów przedszkola oraz prace konserwacyjno – remontowe.
 4. Dyrektor organizuje okresowe inwentaryzacje majątku przedszkolnego.
 5. W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go nauczyciel tego przedszkola, wyznaczony przez organ prowadzący.
 6. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współdziała z radą pedagogiczną i rodzicami.
 7. Dyrektor jest przewodniczącym rady pedagogicznej, prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich członków   o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem.
 8. Dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, sprawozdania z realizacji planów pracy przedszkola oraz informacje o działalności przedszkola.
 9. Dyrektor nadzoruje prawidłowe prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania  i wychowania oraz działalności opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustaleniami.
 10. Dyrektor odpowiada za właściwe przechowywanie dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 11. Dyrektor przedkłada radzie pedagogicznej do zaopiniowania w celu podjęcia uchwały – projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych.
 12. Dyrektor przydziela w uzgodnieniu z radą pedagogiczną stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatne zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.

18.  Wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa.

 1. Dyrektor organizuje powstanie Rady przedszkola z własnej inicjatywy albo na wniosek Rady Rodziców.

20. Dyrektor stwarza warunki do działania w jednostce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.

21. Dyrektor  podaje do publicznej wiadomości zestaw programów wychowania przedszkolnego obowiązującego od początku następnego roku szkolnego.

22. Dyrektor zobowiązany jest w sytuacji naruszenia uprawnień nauczyciela do występowania w jego obronie w związku z korzystaniem  z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

23. (uchylony).

24. Do obowiązków dyrektora przedszkola należy:

1) powołanie komisji rekrutacyjnej;

2) wyznaczenie przewodniczącego komisji rekrutacyjnej;

3) podanie do publicznej wiadomości kryteriów rekrutacji do przedszkola, trybu postępowania rekrutacyjnego, wykazu wymaganych dokumentów oraz terminu rekrutacji;

4) rozpatrywanie odwołań rodziców/ opiekunów prawnych od postanowień komisji rekrutacyjnej;

5) poinformowanie w formie pisemnej Burmistrza Gminy o nieprzyjęciu kandydata do jednostki.

25. Dyrektor przedszkola w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez wizytatora) jest obowiązany powiadomić:

1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń;

2) organ prowadzący przedszkole o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji.

RADA PEDAGOGICZNA

§ 10

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia.
 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą : dyrektor przedszkola i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w jednostce.
 3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział (z głosem doradczym) osoby zaproszone przez jego przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
 4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
 5. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej.
 6. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym półroczu w związku z podsumowaniem i oceną prowadzonej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz w miarę potrzeb.
 7. Inicjatorem zebrań Rady Pedagogicznej może być:

1)   dyrektor przedszkola;

2)   rada pedagogiczna – co najmniej 1/3 członków;

3)   organ prowadzący;

4)   organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1)   Zatwierdzenie planów pracy przedszkola;

2)   Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;

3)   Ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

4)   Podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy wychowanków;

5)   Ustalenie w formie uchwały opinii dotyczącej  arkusza  organizacji pracy przedszkola na kolejny rok szkolny;

6)   Zatwierdza zmiany do statutu

7)   Ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy jednostki.

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje:

1)   organizację pracy przedszkola wraz z tygodniowym rozkładem zajęć;

2)   wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na działalność przedszkola przedstawionych przez Dyrektora;

3)   wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4)   propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć  w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

5)   Programy wychowania przedszkolnego dopuszczane do użytku przez dyrektora przedszkola stanowiące Przedszkolny Zestaw Programów.

 1. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów  w obecności co najmniej połowy jej członków.
 2. Przewodniczący Rady Pedagogicznej może wstrzymać wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O tym fakcie niezwłocznie powiadamia organ prowadzący przedszkole i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 3. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem.
 4. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 5. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniu  rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci lub rodziców, a także nauczycieli oraz innych pracowników jednostki.
 6. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola oraz jego zmiany i przedstawia do uchwalenia.
 7. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego przedszkole o odwołanie z funkcji dyrektora.
 8. W przypadku gdy nie została powołana Rada Przedszkola jej kompetencje przyjmuje w myśl art. 52 ust. 2 ustawy o systemie oświaty Rada Pedagogiczna.

18 Kompetencje Rady Pedagogicznej w związku z nie powołaniem Rady Przedszkola:

1)   uchwala statut przedszkola;

2) opiniuje projekt planu finansowego jednostki;

3) może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad jednostką o zbadanie i dokonanie oceny działalności przedszkola, jej dyrektora lub innego zatrudnionego nauczyciela, wnioski te mają dla organu charakter wiążący;

4)w celu wspierania działalności statutowej może gromadzić fundusze z  dobrowolnych składek oraz innych źródeł;

5) zasady wydatkowania funduszy zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem.

RADA RODZICÓW

§ 11

1.W przedszkolu działa Rada Rodziców która reprezentuje ogół rodziców dzieci

2  W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przeprowadzonych na pierwszym zebraniu rodziców danego oddziału w każdym roku szkolnym. W wyborach tych obowiązuje zasada, iż jedno dziecko reprezentuje tylko jeden rodzic.

3 Rada Rodziców współdziała z przedszkolem w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci poprzez rodzinę i przedszkole.

4. Rada Rodziców uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy przedszkola i zaspakajaniu potrzeb dzieci.

5. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, rady pedagogicznej i rady przedszkola (o ile działa) z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.

6 Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny  ze statutem przedszkola. Regulamin określa w szczególności :

1)   wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;

2)   szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady oraz przedstawicieli rad oddziałowych do rady rodziców;

3)   kompetencje rady rodziców.

7 Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

8 Zasady ich wydatkowania określa regulamin Rady Rodziców.

 1. Spośród swoich członków Rada Rodziców wybiera przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola”.

10.Rada rodziców opiniuje pracę nauczycieli w związku z dokonywaniem oceny pracy nauczyciela ubiegającego się na kolejny stopień awansu zawodowego.

 1. Rada rodziców może złożyć wniosek do dyrektora przedszkola o dokonanie oceny pracy nauczyciela.
 2. Rada rodziców może złożyć wniosek do dyrektora o powołanie Rady Przedszkola

13. Rada Rodziców może porozumiewać się z radami rodziców innych przedszkoli, ustalając zasady i zakres współpracy.

14. Opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.

15. Opiniuje ustalony przez radę pedagogiczną zestaw programów wychowania przedszkolnego.

16. Rada Rodziców opiniuje zamiar działania w przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń

i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.

17. ,,W przedszkolu z inicjatywy własnej lub Rady rodziców dyrektor organizuje powstanie Rady Przedszkola

18. Tryb powołania Rady przedszkola

1) wniosek dyrektora lub Rady rodziców;

2) Rada pedagogiczna i Rada rodziców typuje kandydatów do Rady przedszkola;

3) wybór członków po 3 z każdego organu odbywa się zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.

19. Kadencja Rady przedszkola trwa 3 lata. Dopuszczalne jest dokonywanie corocznie zmian   1/3 jej składu

20. Rada przedszkola uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego

21. Zebrania Rady są protokołowane. W jej obradach z głosem doradczym, na zaproszenie przewodniczącego, może wziąć udział dyrektor lub inne osoby.

§ 12

 1. Organy przedszkola współdziałając ze sobą zapewniają:

1)   każdemu z nich możliwość właściwego, swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych ustawą o systemie oświaty             i zawartych szczegółowo w Statucie Przedszkola;

2)   bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami poprzez formy wymienione w § 9 ust. 4 i § 10 ust. 1 i ust. 2.

 1. Między dyrektorem przedszkola, radą pedagogiczną i radą rodziców obowiązują następujące zasady współdziałania np.:

1)   Dyrektor, rada pedagogiczna i rada rodziców wspólnie organizuje pracę przedszkola (wycieczki, uroczystości, wzbogacanie jednostki w zabawki i pomoce dydaktyczne);

2)   Dyrektor, rada pedagogiczna i rada rodziców wspólnie informują się o podjętych działaniach i decyzjach;

3)   Dyrektor, rada pedagogiczna i rada rodziców współpracują ze sobą w sprawach wychowania, nauczania i opieki.

 1. Współdziałanie organów przedszkola ma na celu stwarzanie jak najlepszych warunków rozwoju wychowanka oraz podnoszenie jakości pracy przedszkola.
 2. Przedszkole organizuje następujące formy współpracy z rodzicami:

1)   zebrania ogólne – w miarę potrzeb bieżących lecz nie rzadziej niż 2 razy w roku;

2)   kontakty indywidualne z inicjatywy rodziców lub nauczycieli lub rozmowy indywidualne – wg potrzeb;

3)   konsultacje indywidualne z nauczycielem 1 x w miesiącu w gabinecie metodycznym;

4)   uroczystości z udziałem rodziców i innych członków najbliższej rodziny;

5)   kąciki dla rodziców prowadzone systematycznie przez cały rok szkolny;

6)   wspólne plenery – warsztaty plastyczne, rodzinne zabawy w teatr;

7)   spotkania grupowe metodami aktywnymi wspólnie z rodzicami i dziećmi-2 x w roku;

8)   inne atrakcyjne formy zabaw rodzinnych organizowanych poza terenem przedszkola;

9)   dni adaptacyjne (koniec czerwca i sierpnia) dla rodziców i dzieci 3 – 4 letnich przychodzących do przedszkola pierwszy raz.

 1. Współdziałanie dyrektora i rady pedagogicznej z rodzicami uwzględnia prawa                   i obowiązki rodziców wynikających z przepisów ustawy o systemie oświaty, przepisów wykonawczych do ustawy oraz z Europejskiej Karty Praw i Obowiązków Rodziców:

1)   Rodzice mają prawo:

a)   do znajomości i doboru programu przedszkola,

b) do  uzyskania rzetelnej wiedzy na temat dziecka a w szczególności informacji o stanie gotowości szkolnej, aby mogli je odpowiednio do potrzeb wspomagać,

c) do pełnej znajomości i akceptacji tego, co się w przedszkolu jego dziecka dzieje,

d)  do występowania do organu prowadzącego, sprawującego nadzór pedagogiczny oraz dyrektora przedszkola i rady pedagogicznej  z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola,

e)   domagania się od przedszkola, aby ich dzieci osiągnęły określoną wiedzę duchową i kulturową,

f)    żądania wysokiej jakości usług edukacyjnych oferowanych przez przedszkole,

g)  do uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci,

h)  do wychowania ich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych bez dyskryminacji wynikających z koloru skóry, rasy narodowości, wyznania, płci oraz pozycji społecznej,

i)    do wystąpienia z wnioskiem o powołanie Rady Przedszkola,

j)    zgłosić ustnie lub pisemnie dyrektorowi skargę w przypadku naruszenia praw dziecka;

2)   Rodzice mają obowiązek:

a) wspierania nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej oraz       przekazywanie istotnych informacji dotyczących możliwości osiągnięcia wspólnych celów edukacyjnych,

b)  wychowywać swoje dziecko w poszanowaniu i akceptowaniu innych ludzi i ich przekonań,

c)   osobiście włączać się w życie przedszkola ich dziecka i stanowić istotną część społeczności lokalnej,

d)  tworzyć reprezentatywne organizacje, które będą reprezentowały rodziców i ich interesy,

e)   poświęcać swój czas i uwagę swoim dzieciom i ich przedszkolu, aby wzmocnić ich wysiłki skierowane na osiągnięcie określonych celów edukacyjnych,

f)    poznać siebie nawzajem, współpracować ze sobą i doskonalić swoje umiejętności „pierwszych nauczycieli” i partnerów w kontaktach przedszkole – dom,

g)  przestrzegać obowiązującego rozkładu dnia i zarządzeń dyrektora,

h)   Rodzice dzieci podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego o którym mowa w art. 14 ust.3 są zobowiązani :

-dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego przy szkole,

- zapewnienia regularnego  uczęszczanie dziecka na zajęcia,

-      informowania w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie w którym  dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku spełnianego w sposób określony w art. 16 ust 5b ustawy o systemie oświaty,

-      zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w art. 16 Ustawy o systemie oświaty. W przypadku dziecka realizującego obowiązek poza przedszkolem lub oddziałem przedszkolnym,

i)    dostarczyć do przedszkola dokument decyzji dyrektora szkoły w przypadku dziecka z odroczonym obowiązkiem szkolnym, jeżeli dziecko to zostało przyjęte do przedszkola,

j) nie spełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przez nie spełnianie tego obowiązku należy rozumieć nieusprawiedliwiona nieobecność w okresie jednego miesiąca przez co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu.

§ 13

Między organami przedszkola ustala się następujący tryb rozwiązywania sporów

 1. Dyrektor a Rada Pedagogiczna:

Dyrektor i Rada pedagogiczna powinni dążyć do polubownego załatwiania sporu w toku:

1)   Indywidualnych rozmów,

2)   Nadzwyczajnych zebrań rady Pedagogicznej zwoływanych na wniosek dyrektora lub rady pedagogicznej – w ciągu 7 dni. od złożenia wniosku,

3)   Nadzwyczajnych zebrań Rady Pedagogicznej zwoływanych na wniosek dyrektora lub rady pedagogicznej z udziałem organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny – w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku,

4)   W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu należy złożyć odwołanie do:

a)   w zakresie działalności dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej do organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

b)  w zakresie spraw finansowych i administracyjnych do organu prowadzącego,

5)   W przypadku sporów o roszczenia wynikające ze stosunku pracy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela.

 1. Dyrektor, Rada Pedagogiczna a Rada Rodziców.

Dyrektor, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców powinni dążyć do polubownego załatwiania sporu w toku:

1)   Indywidualnej rozmowy nauczycieli z rodzicami;

2)   Indywidualnej rozmowy nauczyciela z rodzicami z udziałem dyrektora;

3)   Indywidualnej rozmowy dyrektora z rodzicami;

4)   Zebrania z rodzicami na wniosek rodziców, nauczycieli bądź dyrektora w ciągu 2 tygodni od złożenia wniosku do dyrektora przedszkola;

5)   Zebrania z rodzicami na wniosek rodziców, nauczycieli bądź dyrektora  z udziałem organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w ciągu 1 miesiąca od złożenia wniosku do dyrektora przedszkola;

6)   W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu Rada Rodziców (rodzic) ma prawo złożyć odwołanie:

a)   w zakresie działalności dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej do organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

b)  w zakresie spraw finansowych i administracyjnych do organu prowadzącego.

 1. Spory między organami Przedszkola rozwiązywane są wewnątrz Przedszkola na drodze polubownej poprzez wzajemny udział członków poszczególnych organów i jawną wymianę poglądów.
 2. Strona „poszkodowana” w pierwszej kolejności winna się zwrócić do strony „przeciwnej” z prośbą o rozmowę/postępowanie wyjaśniające.
 3. Rozwiązanie sporu winno doprowadzić do zadowolenia obu stron.

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

§ 14

Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku.

§ 15

Liczba dzieci w oddziale nie może  przekraczać 25 osób.

§ 16

 1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie:

1)   podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

2)   programów wybranych z przedszkolnego wykazu programów ustalonych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60    minut.
 2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 3. Harmonogram zajęć dodatkowych prowadzonych przez specjalistów zawiera ramowy rozkład dnia.
 4. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci wynosi:

1)   z dziećmi w wieku 3 – 4 lata – około 15 minut;

2)   z dziećmi w wieku 5 – 6 lat – około 30 minut.

6.  Zajęcia dodatkowe prowadzone w przedszkolu w związku z dysfunkcjami rozwojowymi, przejawiającymi zdolnościami i zainteresowaniami dzieci , jeśli prowadzone są w godzinach pobytu dziecka w przedszkolu  nie mogą być dodatkowe płatne przez  rodziców. Rodzaje zajęć:

1) Język angielski  prowadzący- nauczyciel z kwalifikacjami do rodzaju prowadzonych zajęć. Od  września 2015 zajęcia z nauki języka nowożytnego dla dz.  5-6 l prowadzone są obowiązkowo w ramach realizacji podstawy programowej. W kolejnych latach zostaną objęte nimi również dzieci 4 i 3 letnie;

2)   gimnastyka korekcyjna prowadzący- nauczyciel  z kwalifikacjami do rodzaju prowadzonych zajęć. Diagnoza dzieci pod kątem wad postawy przez lekarza, badania organizowane  bezpłatnie przez przedszkole;

3)   zajęcia logopedyczne  -prowadzący -specjalista logopeda. Diagnoza pod kątem wad wymowy organizowana przez przedszkole w porozumieniu z poradnią PPP;

4)   zajęcia taneczne –grupa dzieci 5-6-letnich prowadzący- nauczyciel przedszkola;

5)   rytmika –udział wszystkich grup wiekowych, prowadzący – nauczyciel przedszkola;

6)   zajęcia korekcyjno-kompensacyjne –prowadzący nauczyciel przedszkola        posiadający dodatkowe kwalifikacje. Praca z dziećmi  na podstawie badań

i stwierdzonych deficytów przez pracowników PPP  oraz diagnoz

i  wniosków nauczycieli;

7)   Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie:

W szczegółowym rozkładzie dnia nauczyciele zobowiązani są uwzględnić:

a)   co najmniej jedną piątą czasu na zabawy (manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne – zabawy w role, dydaktyczne, ruchowe) -  w tym czasie dzieci bawią się swobodnie  przy niewielkim udziale nauczyciela,

b)  co najmniej jedną piątą czasu na pobyt dzieci na świeżym powietrzu (w ogrodzie przedszkolnym, w parku itp.) – w tym czasie nauczyciel organizuje gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.,

c)   co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku dzieci młodszych – jedną czwartą czasu) zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne realizowane według programu wychowania przedszkolnego,

d)  (uchylony),

e)   pozostały czas przeznacza się, odpowiednio do potrzeb, na realizację:

- dowolnie wybranych przez nauczyciela czynności (z tym, że w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne),
- pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- zajęć rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych;

8)   Proporcje czasowe zagospodarowania czasu przebywania dzieci w przedszkolu są rozliczane tygodniowo.

6a. Przedszkole może rozszerzyć swoją statutową ofertę edukacyjną, uwzględniając potrzeby i możliwości edukacyjne dzieci. Zajęcia dodatkowe nie mogą wiązać się z ponoszeniem dodatkowych opłat przez rodziców.

7.  Osoby prowadzące zajęcia dodatkowe nie będące nauczycielami naszego przedszkola zostają zapoznani przez dyrektora z obowiązującymi  zasadami bezpieczeństwa powierzonych  dzieci.  Oświadczają na piśmie przyjęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci w trakcie prowadzonych przez siebie zajęć.

§ 17

Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

§ 18

 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora.
 2. Arkusz organizacyjny przedszkola dyrektor opracowuje do 30 kwietnia każdego roku, Organ Prowadzący zatwierdza go do 30 maja.
 3. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:

1)   czas pracy poszczególnych oddziałów;

2)   liczbę i czas pracy poszczególnych pracowników;

3)   ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole;

4)   projektowaną organizację zajęć dodatkowych organizowanych z funduszy przedszkola oraz pozabudżetowych;

5)   projektowaną organizację pracy specjalistów w ciągu tygodnia;

6)   liczbę nauczycieli kończących staż na kolejny stopień awansu zawodowego wraz z jego określeniem;

7)   liczbę dzieci;

8)   zasad podziału na grupy;

9)   zasad nauczania w grupach łączonych.

 1. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji przedszkola dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć, określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, terapeutycznych.

§ 19

 1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców.
 2. Ramowy rozkład dnia zawiera:

1)   godziny pracy przedszkola ze wskazaniem godzin pracy poszczególnych oddziałów;

2)    godziny realizacji podstawy programowej;

3)   godziny posiłków;

4)   harmonogram zajęć dodatkowych organizowanych w przedszkolu na życzenie rodziców oraz prowadzonych przez specjalistów.

 1. Ramowy rozkład dnia stanowi załącznik do rocznego planu pracy.
 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciela, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci – stanowi on załącznik do ramowego rozkładu dnia.
 3. Szczegółowy rozkład dnia ma charakter otwarty, pozwalający na uwzględnienie propozycji dzieci oraz na właściwe zachowanie proporcji czasowej między formami proponowanymi przez nauczyciela a swobodną działalnością dzieci, zapewniający dzieciom codzienny pobyt na powietrzu (jeśli pozwala na to pogoda).

INNE INFORMACJE O PRZEDSZKOLU

§ 20

 1. Rok szkolny  trwa od 1 września do 31 sierpnia następnego roku.
 2. W okresie wakacyjnym (30.06 – 31.08) przedszkole pełni 2 tygodniowy dyżur.
 3. Termin wakacyjnego dyżuru przedszkola ustala się w porozumieniu z dyrektorami innych lidzbarskich przedszkoli .
 4. Termin przerwy wakacyjnej zatwierdza organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.
 5. W okresach zmniejszonej frekwencji dzieci, można w uzgodnieniu z rodzicami, ograniczyć liczbę oddziałów.

§ 21

 1. Przedszkole czynne jest 9,5 godzin dziennie, od 6.30 do 16.00.
 2. Czas realizacji podstawy programowej wynosi 5 godzin dziennie w godz. od 8.00
  do 13.00.
 3. Nauczanie i wychowanie w ramach podstawy programowej jest bezpłatne.
 4. Czas pobytu dziecka w przedszkolu nie może być krótszy niż 5 godzin i nie dłuższy niż 9,5 godzin dziennie.
 5. W przedszkolu funkcjonują 3 grupy według aktu założycielskiego.
 6. W przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia religii na prośbę rodziców w każdej grupie wiekowej. Czas trwania zależy od wieku dzieci.

§ 22

Do realizacji zadań statutowych przedszkole posiada:

1)   3 sale zajęć z wyposażeniem dostosowanym do wieku i potrzeb dzieci;

2)   ogród przedszkolny wyposażony w sprzęt i urządzenia terenowe;

3)   zaplecze sanitarno – gospodarcze;

4)   nowoczesne pomoce i zabawki edukacyjne;

5)   sprzęt i urządzenia sportowe.

§ 23

Obowiązuje odpłatność za korzystanie z opieki oraz zajęć wychowawczo-dydaktycznych w czasie przekraczającym realizację podstawy programowej.

Miesięczna odpłatność rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu ustala się w kwocie będącej sumą

1)   kosztów wyżywienia według wartości surowców, ustalonych przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z Organem Prowadzącym;

2)   opłatę za godziny świadczenia usług przedszkola wykraczające ponad podstawę programową.

3. Do ustalenia opłaty  stosuje się zasadę odpisu za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu biorąc pod uwagę wyżywienie oraz zadeklarowane godziny pobytu.

4.  Opłaty rodziców za pobyt w przedszkolu w czasie przekraczającym realizację bezpłatnej podstawy programowej ustala w formie uchwały Rada Miasta Organu Prowadzącego na podstawie wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej zawartych w ustawie o systemie oświaty

5. Wyżej wymienione opłaty dokonuje się z góry do 20 dnia każdego miesiąca.

§ 24

W przedszkolu obowiązują następujące zasady korzystania z wyżywienia:

Przedszkole zapewnia dziecku korzystanie z 3 posiłków tj. śniadanie, II śniadanie, obiad;

2)  Wysokość opłat za wyżywienie dzieci ( cena użytych produktów ) ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z Organem Prowadzącym;

3) Czas pobytu dziecka w przedszkolu,  ilość posiłków rodzice deklarują w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola. oraz podpisywanych umowach.

§ 25

 1. Personel przedszkola może korzystać z wyżywienia w przedszkolu.
 2. Zasady korzystania z wyżywienia przez pracowników przedszkola ustala organ prowadzący.

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§ 26

 1. W przedszkolu zatrudnia się dyrektora, nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi.
 2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy.
 3. Pracownicy wykorzystują urlop wypoczynkowy w okresie trwania przerwy wakacyjnej    w przedszkolu zgodnie z opracowanym planem urlopów.
 4. W szczególnych przypadkach otrzymuje urlop w trakcie roku szkolnego.
NAUCZYCIELE

§ 27

 1. Nauczyciel odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece dzieci.
 2. Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi z uwzględnieniem ich zdolności i zainteresowań, dąży do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy.
 3. Nauczyciel zobowiązany jest zadbać o kształtowanie u dzieci świadomości zdrowotnej oraz nawyków dbania o własne zdrowie w codziennych sytuacjach w przedszkolu i w domu, w tym zakresie współpracuje z rodzicami
 4. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo – dydaktyczną – sposób planowania
  i rejestrowania tej pracy określono w § 26 ust. 2.
 5. Nauczyciel prowadzi obserwację pedagogiczną mającą na celu poznanie i zapewnienie potrzeb rozwojowych dzieci, dokumentuje wyniki obserwacji w sposób określony w § 26 ust. 3.
 6. W trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze, nauczyciele zobowiązany jest systematycznie informować rodziców:

1) o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu – w tym zakresie działań zapoznać rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz  włączać ich do kształtowania u dziecka określonej w niej wiedzy  i umiejętności;

2) o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączać ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają.

zachęcać do współdecydowania w sprawach przedszkola, m.in. wspólnego organizowania wydarzeń, w których biorą udział dzieci.

 1. Nauczyciel współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną i opiekę zdrowotną.
 2. Zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka, nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody
  i formy pracy do jego możliwości.
 3. Nauczyciel odpowiedzialny jest za jakość i wyniki pracy wychowawczo – dydaktycznej.
 4. Nauczyciel ma prawo opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego.

11.  Nauczyciel przedstawia dyrektorowi program wychowania przedszkolnego w oparciu o    który chciałby pracować po dopuszczeniu go przez dyrektora do użytku w przedszkolu.

12.  Nauczyciel może wybrać do pracy program wychowania przedszkolnego będący w ,,Przedszkolnym zestawie programów’’.

13. Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnienie  bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez  jednostkę.

14. Nauczyciel obowiązany jest dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego.

15. W celu potwierdzenia spełniania warunku o niekaralności nauczyciel przed nawiązaniem stosunku pracy jest zobowiązany przedstawić dyrektorowi informację z Krajowego Rejestru Karnego.

16. Nauczyciel podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom o których mowa w art. 6 KN oraz niniejszym statucie.

17. W celu właściwego przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej, nauczyciel zobowiązany jest do poznania podstawy programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego, a zwłaszcza klasy I szkoły podstawowej.

§ 28

 1. Dyrektor przedszkola powierza oddział opiece 2 nauczycielek.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej w miarę możliwości nauczyciel opiekuje się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola.

§ 29

 1. W zakresie współdziałania z rodzicami nauczyciel organizuje współpracę
  z wykorzystaniem form określonych w § 9 ust. 4 pkt. od 1 do 9 w celu:

1)   wychowania i nauczania dziecka;

2)   informowania rodziców o zadaniach wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkola realizowanego w danym zakresie;

3)   pozyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;

4)   uzyskiwania opinii rodziców o pracy przedszkola;

5)   włączania rodziców w działalność przedszkola.

 1. W zakresie planowania i prowadzenia pracy wychowawczo – dydaktycznej nauczyciel zobowiązany jest realizować kierunki i zadania pracy określone w koncepcji rozwoju przedszkola i rocznym planie działań z uwzględnieniem możliwości rozwojowych, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci:

1)   Nauczyciel pracuje i planuje pracę dydaktyczno – wychowawczą w cyklu miesięcznym zmiennie z drugim nauczycielem opiekującym się danym oddziałem;

2)   Nauczyciel opracowuje na podstawie wybranego programu tematyki kompleksowe na okres jednego miesiąca. Czas trwania konkretnej tematyki nauczyciel uzależnia od zakresu treści i zainteresowań dzieci;

3) Nauczyciel ma możliwość samodzielnego wyboru i opracowania formy planowania miesięcznego dostosowując go do swoich potrzeb, zainteresowań dzieci oraz stosowanych metod pracy np. metoda projektu;

4)  Plan może też mieć dotychczasową formę opracowaną przez radę   pedagogiczną zawierającą w szczególności :

a)   metryczkę (grupa wiekowa, termin realizacji, imię i nazwisko nauczyciela sporządzającego),

b)  cele etapowe wynikające z programu,

c)   cele operacyjne,

d)  tematy kompleksowe,

e)   tematyka zajęć i sytuacji edukacyjnych dla całej grupy i dla zespołu,

f)    współpracę z rodzicami,

g)  uroczystości,

h)  literaturę,

i)    Symboliczne określenie obszarów i umiejętności zawartych w podstawie programowej;

5)   W planowaniu miesięcznym i dziennym należy przestrzegać przemienności zajęć, działań wymagających koncentracji i wysiłku umysłowego ze swobodną działalnością dzieci;

6)   Opracowany plan pracy powinien być elastyczny, dopuszczający możliwość modyfikacji, realny, dostosowany do możliwości dzieci i przedszkola;

7)   Zaplanowane tematy nauczyciel wprowadza w godzinach określonych
w szczegółowym rozkładzie dnia danej grupy .zaplanowaną tematykę nauczyciel realizuje podczas zajęć z całą grupą z małymi zespołami powstającymi spontanicznie z inicjatywy dzieci, w zespołach dobieranych przez nauczyciela zgodnie z założonymi celami działania oraz zajęć indywidualnych;

8)   Do realizacji tematyki nauczyciel może wykorzystywać różne metody i koncepcje pedagogiczne dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci w szczególności:

a)   metoda „Sojusz Metod”,

b)  pedagogika zabawy,

c)   metoda Dobrego Startu,

d)  Kinezjologia edukacyjna,

e)   Odmienna nauka czytania I Majchrzak,

f)    Dziecięca matematyka – E. Gruszczyk –Kolczyńskiej,

g) System  edukacji muzycznej Carla Orffa oraz Batii Strauss,

h) wybrane moduły „ Klucza do uczenia się „ – wg Lwa Wygotskiego;

9)   Przy tygodniowym planowaniu rodzajów i ilości organizowanych zajęć nauczyciel ma dowolność, powinien jednak uwzględniać zmienność różnorodnych form tj. zajęć ruchowych, umysłowych, umuzykalniających, plastyczno – konstrukcyjnych;

10)   Przebieg pracy wychowawczo – dydaktycznej nauczyciel dokumentuje codziennym zapisem w dzienniku opisując organizowane przez siebie zajęcia, zabawy, zaistniałe sytuacje i czynności dzieci oraz zamierzone cele edukacyjne.

 1. W zakresie prowadzenia obserwacji pedagogicznej mającej na celu poznanie
  i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowania tej obserwacji nauczyciel:

1)  Nauczyciele prowadzi obserwację pedagogiczną mającą na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz dokumentuje jej wyniki;

2)   Poznawanie możliwości i potrzeby dziecka odbywa się w trakcie naturalnej aktywności dziecka  w grupie rówieśniczej;

3)   W roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie przez dziecko naukę w klasie I szkoły podstawowej nauczyciel przeprowadza analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole – diagnozę przedszkolną  – wstępną (do końca października) i końcową (do końca kwietnia );

4)   Diagnozę wstępną  i końcowa przeprowadzają nauczycielki z wykorzystaniem wybranych przez siebie narzędzi , arkuszy, kart pracy;

5)   Celem końcowej diagnozy przedszkolnej jest zgromadzenie informacji, które pomogą rodzicom poznać stan gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej;

6)   Na podstawie diagnozy analizuje się mocne i słabe strony dziecka, wnioski z tych analiz służą ustaleniu form wspomagania i rozwijania poszczególnych sfer i umiejętności;

7)    Przedszkole wydaje rodzicom dziecka „ informację o stanie gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” Informację wydaje się w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej;

8)   Wyniki obserwacji rozwoju dziecka 3 i 4 letniego są dokumentowane w arkuszach opracowanych przez nauczycielki na bazie umiejętności składowych adekwatnych do wieku dziecka, ustalonych w kontekście obszarów podstawy programowej;

9)  Wyniki obserwacji rozwoju dziecka 3 letniego są dokumentowane raz w roku szkolnym – do końca stycznia . Dziecka 4 letniego 2 razy w roku – do końca października i maja;

10)Wyniki obserwacji rozwoju dziecka są analizowane  i wykorzystywane do projektowania dalszej pracy;

11)   Celem wstępnej diagnozy przedszkolnej  jest zgromadzenie informacji, które pomogą:

a)   rodzicom – poznać stan gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać,

b)  nauczycielom – opracować indywidualny programu wspomagania i korygowania rozwoju, który powinien być realizowany najpóźniej w II połowie w roku szkolnego poprzedzającego rozpoczęcie nauki  w szkole podstawowej;

12) Indywidualnym wspomaganiem rozwoju może być objęte dziecko, którego wynik wstępnej diagnozy przedszkolnej świadczy o niskim poziomie określonej sfery rozwoju, co ponadto jest potwierdzone wynikami pogłębionej diagnozy przeprowadzonej przez pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej;

13) Nauczyciel wnioskuje o przeprowadzenie diagnozy w PPP dla dziecka, które osiągnęło niski wynik wstępnej diagnozy przedszkolnej.

 1. W zakresie współpracy ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną i opiekę zdrowotną nauczyciel:

1)   wnioskuje po uzyskaniu zgody rodzica o indywidualne konsultacje ze specjalistami w celu przebadania dzieci w zakresie posiadanych deficytów;

2)   zaprasza specjalistów na zebrania z rodzicami;

3)   współdziała w zakresie udzielania dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej, której to zasady określają odrębne przepisy.

5.   W  zakresie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w    czasie zajęć organizowanych w przedszkolu:

1) nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na sytuacje, zachowanie dzieci lub dorosłych stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia lub życia wychowanków;

2) nauczyciel w trakcie spacerów, wycieczek poza teren przedszkola bezwzględnie stosuje oraz uwrażliwia dzieci na zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego;

3)  nauczyciel nigdy nie może zostawić dzieci bez opieki dorosłych;

4) nauczyciel wielokrotnie przekazuje dzieciom zasady bezpiecznej zabawy, innych czynności wykonywanych w przedszkolu oraz respektuje ich przestrzeganie;

5) w razie powstania jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu dziecka udziela mu natychmiastowej pomocy oraz powiadamia o zaistniałej sytuacji dyrektora przedszkola.

§ 30

W zakresie zadań związanych z odpowiedzialnością za jakość pracy wychowawczo – dydaktycznej nauczyciel zobowiązany jest:

1)   Planować i prowadzić pracę wychowawczo – dydaktyczną w oparciu o diagnozę aktualnych możliwości rozwojowych, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci;

2)   Poszukiwać nowych, efektywniejszych, atrakcyjniejszych metod pracy z dzieckiem;

3)   Doskonalić własny warsztat pracy poprzez podejmowanie doskonalenia i dokształcania;

4)   Wykorzystywać atrakcyjne inspirujące pomoce dydaktyczne.

§ 31

 1. Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dokumentację pomocniczą ustaloną na dany rok szkolny na zebraniu Rady Pedagogicznej przed rozpoczęciem roku szkolnego.
 2. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora oraz Rady Pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych
  w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.
 3. Nauczyciel wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora.

§ 32

 1. Każdemu pracownikowi przedszkola powierza się określony zakres obowiązków.
 2. Szczegółowe zadania pracowników są określone niżej.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

§ 33

1. Do obowiązków księgowej należy:

1)   Punktualne rozpoczynanie pracy;

2)   Przestrzeganie zasad współżycia społecznego;

3)   Przestrzeganie tajemnicy służbowej;

4)   Prowadzenie rachunkowości przedszkola;

5)   Dokonywanie operacji związanych z obrotem bezgotówkowym, przelewy, polecenia księgowania wewnątrz;

6)   Sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dowodów;

7)   Naliczanie i sporządzanie list płac dla pracowników przedszkola, zgodnie z obowiązującymi przepisami, prowadzenie ewidencji funduszu płac, prowadzenie ewidencji wypłat na kartach wynagrodzeń;

8)   Naliczanie świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego;

9)   Odpowiedzialność w zakresie dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym przedszkola;

10)   Wystawianie wewnętrznych dowodów księgowych z zakresu naliczania funduszu płac;

11)   Rozlicznie kwitariuszy opłat za wyżywienie dzieci;

12)   Sporządzanie sprawozdań GUS z zatrudnienia i osobowego funduszu płac;

13)   Prowadzenie spraw kadrowych;

14)   Opracowywanie projektu budżetu jednostki na kolejny rok kalendarzowy;

15)   Pełnienie innych czynności wynikających z organizacji pracy przedszkola powierzonych przez dyrektora jednostki;

16) Natychmiastowe reagowanie w sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu dzieci w    przedszkolu;

17) Niezwłoczne zawiadomienie dyrektora o wszelkich zdarzeniach, sytuacjach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo wychowanków.

2. Pracownik jest odpowiedzialny za prawidłowe wykonywanie czynności oraz prawidłowe przechowywanie i gromadzenie dokumentów.

REFERENT- Intendent

ZAKRES CZYNNOŚCI

§ 34

1. Do obowiązków referenta należy:

1)   Punktualne rozpoczynanie pracy;

2)   Przestrzeganie zasad współżycia społecznego;

3)   Przestrzeganie tajemnicy służbowej;

4)   Prowadzenie dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, przyjmowanie odpłatności od rodziców i personelu przedszkola na kwitariusz;

5)   Prowadzenie magazynu żywnościowego;

6)   Zaopatrywanie przedszkola w żywność;

7)   Prowadzenie kartotek magazynowych;

8)   Dbanie o czystość magazynu oraz sprzętu w nim się znajdującego;

9)   Pomoc w układaniu jadłospisów;

10)   Zaopatrywanie przedszkola w sprzęt, środki czystości, inne artykuły zapewniające właściwy rytm pracy jednostki;

11)   Współdziałanie z dyrektorem, rodzicami i radą pedagogiczną;

12)   Planowanie i organizacja zakupów, wydawanie do kuchni artykułów spożywczych, wpisywanie ich codziennie do zeszytu – potwierdzone podpisem kucharki;

13)   Dokonywanie zakupów na potrzeby jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami, a    w szczególności ustawy o zamówieniach publicznych;

14)   Przestrzeganie stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów znajdujących się w magazynie. Właściwe ich przechowywanie i zabezpieczenie przed zniszczeniem;

15)   Dokonywanie wpłat bankowych;

16)   Codzienne wyliczanie raportu żywnościowego i przekazanie do sprawdzenia i podpisu dla dyrektora jednostki;

17)   Załatwienie spraw związanych z utrzymaniem w stanie używalności pomieszczeń przedszkola;

18)   Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora i wynikających z organizacji pracy jednostki;

19)   Natychmiastowe reagowanie w sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu dzieci w    przedszkolu;

20) Niezwłoczne zawiadomienie dyrektora o wszelkich zdarzeniach, sytuacjach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo wychowanków;

21)  Rzetelne wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem kasy zgodnie z ,,Instrukcją kasową”.

2. Zobowiązuje się pracownika do dbałości o mienie przedszkola.

KUCHARKA

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

§35

1. Kucharka podlega bezpośrednio dyrektorowi przedszkola oraz intendentowi. Jest bezpośrednim zwierzchnikiem pomocy kuchennej.

2. Do obowiązków kucharki należy:

1)   Punktualne rozpoczynanie pracy;

2)   Przestrzeganie zasad współżycia społecznego;

3)   Przestrzeganie tajemnicy służbowej;

4)   Przyrządzanie zdrowych, smacznych i ekonomicznych posiłków;

5)   Pobieranie produktów z magazynu w ilościach przewidzianych recepturą i odpowiednie ich zabezpieczenie przed użyciem;

6)   Przestrzeganie zasad technologii i estetyki oraz przepisów higieniczno – sanitarnych, dyscypliny pracy, BHP i ppoż.;

7)   Uczestniczenie w planowaniu jadłospisów i przygotowywaniu według niego posiłków;

8)   Dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków i wydawanie ich o wyznaczonych porach;

9)   Przestrzeganie właściwego podziału pracy w kuchni i nadzór nad jej wykonaniem;

10)   Opieka nad wydzieloną częścią ogrodu warzywnego (sianie, pielenie) wykonywanie przetworów owocowo – warzywnych;

11)   Natychmiastowe reagowanie w sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu dzieci w    przedszkolu;

12)   Niezwłoczne zawiadomienie dyrektora o wszelkich zdarzeniach, sytuacjach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo wychowanków.

 1. Kucharka ponosi odpowiedzialność za:

1)   Ścisłe przestrzeganie receptury przygotowywanych posiłków;

2)   Racjonalne wykorzystywanie w posiłkach dla dzieci i personelu produktów spożywczych pobranych z magazynu;

3)   Właściwe porcjowanie posiłków zgodnie z normami żywienia;

4)   Oszczędne gospodarowanie produktami spożywczymi i sprzętem;

5)   Powierzony sprzęt i naczynia kuchenne;

6)   Przygotowanie i przechowywanie próbek pokarmowych zgodnie z zaleceniami sanepidu;

7)   Wzorową czystość w kuchni i pomieszczeniach przyległych, sprzętów i naczyń oraz odzieży ochronnej;

8)   Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora i wynikających z organizacji pracy jednostki.

 1. Zobowiązuje się pracownika do dbałości o mienie przedszkola i prawidłowe wykorzystywanie maszyn i urządzeń znajdujących się w kuchni.

POMOC  KUCHARKI

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

§36

 1. Stanowisko pracy  podlega bezpośrednio kucharce.
 2. Do obowiązków pomocy kucharki należy:

1)   Punktualne rozpoczynanie pracy;

2)   Przestrzeganie zasad współżycia społecznego;

3)   Przestrzeganie tajemnicy służbowej;

4)   Obróbka wstępna warzyw, owoców oraz wszelkich surowców do produkcji posiłków;

5)   Przygotowanie potraw zgodnie z wytycznymi kucharki i oszczędne gospodarowanie artykułami spożywczymi;

6)   Pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków;

7)   Utrzymywanie czystości na stanowisku pracy, przestrzeganie zasad higieniczno – sanitarnych, BHP i ppoż. oraz dyscypliny pracy;

8)   Mycie i wyparzanie naczyń i sprzętu kuchennego;

9)   Doraźne zastępowanie kucharki w przypadku jej nieobecności;

10)   Odpowiedzialność za sprzęt i naczynia znajdujące się w kuchni;

11)   Opieka nad wydzieloną częścią ogrodu warzywnego (sianie i pielenie) oraz wytwarzanie przetworów owocowo – warzywnych;

12)   Wykonywanie innych poleceń dyrektora wynikających z organizacji pracy jednostki;

13)   Natychmiastowe reagowanie w sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu dzieci  w    przedszkolu;

14) Niezwłoczne zawiadomienie dyrektora o wszelkich zdarzeniach, sytuacjach   mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo wychowanków.

 1. Zobowiązuje się pracownika do dbałości o mienie przedszkola i prawidłowe wykorzystywanie maszyn i urządzeń znajdujących się w kuchni.

WOŹNA ODDZIAŁOWA

Zakres CZYNNOŚCI

§ 37

1. Stanowisko pracy podlega bezpośrednio dyrektorowi przedszkola. Woźna współpracuje
z nauczycielką przydzielonej grupy.

2. Do obowiązków woźnej oddziałowej należy:

1)   Punktualne rozpoczynanie pracy;

2)   Przestrzeganie zasad współżycia społecznego;

3)   Przestrzeganie tajemnicy służbowej;

4)   Codzienne zamiatanie szatni, holu, odkurzanie sal, ścieranie kurzu ze sprzętów, pomocy dydaktycznych, parapetów, półek na prace indywidualne dzieci;

5)   Dbanie o czystość w łazience;

6)   Sprzątanie pomocy oraz sali po zajęciach programowych;

7)   Zmywanie, pastowanie podłóg  w miarę potrzeb;

8)   Raz na dwa tygodnie pranie i zmiana ręczników, pranie i zmiana pościeli raz na miesiąc;

9)   Utrzymywanie w czystości fartuchów ochronnych;

10)   Raz w tygodniu robienie generalnych porządków w sali przydzielonych pomieszczeniach;

11)   Przynoszenie naczyń do sali nie wcześniej niż 15 minut przed posiłkiem;

12)   Rozdawanie właściwych porcji dzieciom wg ilości podanej do kuchni;

13)   Estetyczne podawanie posiłków;

14)   Pomoc dzieciom przy jedzeniu;

15)   Pomoc nauczycielce przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających (spacery, wycieczki, stała obecność z dziećmi w łazience) udział w przygotowaniu pomocy
do zajęć;

16)   Opieka nad wydzieloną częścią ogrodu warzywnego (sianie – pielenie);

17)   Wykonywanie przetworów owocowo – warzywnych;

18)   Sezonowe mycie okien;

19)   Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora jednostki i wynikających z organizacji pracy w Przedszkolu;

20)   Natychmiastowe reagowanie w sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu dzieci w    przedszkolu;

21) Niezwłoczne zawiadomienie dyrektora o wszelkich zdarzeniach, sytuacjach mogących  mieć wpływ na bezpieczeństwo wychowanków.

3. Zobowiązuje się woźną oddziałową do przestrzegania BHP – odpowiedniego zabezpieczenia przed dziećmi produktów chemicznych, drobnych napraw sprzętu pomocy i zabawek. Umiejętnego posługiwania się sprzętem mechanicznym i elektrycznym, dbałości o powierzony sprzęt.

4. Woźna oddziałowa ponosi odpowiedzialność materialną za przydzielony sprzęt do sprzątania oraz sprzęty i rzeczy znajdujące się w przydzielonych jej pomieszczeniach.

5. Ponadto zobowiązuje się woźną oddziałową do nieudzielania rodzicom informacji na temat dzieci – jest to zadanie nauczycielek.

6. Zobowiązuje się pracownika do dbałości o mienie przedszkola.

KONSERWATOR DOZORCA

ZAKRES CZYNNOŚCI

§ 38

1. Do obowiązków dozorcy – konserwatora należy:

1)   Punktualne rozpoczynanie pracy;

2)   Przestrzeganie zasad współżycia społecznego;

3)   Przestrzeganie tajemnicy służbowej;

4)   Obsługiwanie powierzonych urządzeń zgodnie z technicznymi normami, przepisami BHP i ppoż.;

5)   Wykonywanie zabiegów konserwacyjnych niezbędnych dla ruchu, bezpieczeństwa i sprawności technicznej obsługiwanych urządzeń;

6)   Wykonywanie innych czynności związanych z obsługą, przewidzianych w przepisach i instrukcjach;

7)   Ciągła konserwacja urządzeń w czasie ruchu, zbieranie i przekazywanie dyrektorowi jednostki wszelkich uwag o nienormalnym działaniu urządzeń, usterkach, wymaganych naprawach;

8)   Prowadzenie wymaganej dokumentacji z zużycia opału;

9)   Ochrona urządzeń przed awariami i uszkodzeniami w czasie rozruchu i postoju oraz mrozem;

10)   Przestrzeganie instrukcji ochrony ppoż., dbanie o powierzony sprzęt ppoż., i umiejętne posługiwanie się nim w razie potrzeby;

11)   Dokształcanie zawodowe drogą samokształcenia i na organizowanych szkoleniach;

12)   Codzienna kontrola zabezpieczenia obiektu przed pożarem, kradzieżą;

13)   Zapobieganie uszkodzeniom lub zniszczeniu mienia jednostki;

14)   Dokonywanie napraw sprzętów, zabawek, urządzeń;

15)   Alarmowanie odpowiednich służb oraz dyrektora przedszkola w przypadku zaistnienia stanu zagrożenia zdrowia, życia lub mienia;

16)   Pomoc Pani intendent w dokonywaniu zakupów;

17)   Utrzymywanie czystości w przedszkolu i ogrodzie (zamiatanie, odśnieżanie, posypywanie całego terenu wokół przedszkola) podlewanie w ogrodzie, utrzymywanie w czystości śmietników itp.;

18)   Przestrzeganie przepisów BHP, ppoż. oraz dyscypliny pracy;

19)   Utrzymywanie wzorowej czystości i porządku na stanowisku pracy;

20)   Ponosi odpowiedzialność materialną za powierzony sprzęt, narzędzia, materiały;

21)   W okresie grzewczym zgodnie z uprawnieniami obsługa pieca c.o.;

22)   Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora jednostki i wynikających z organizacji pracy w przedszkolu;

23)   Natychmiastowe reagowanie w sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu dzieci w    przedszkolu.

2. Dozorca – konserwator ponosi odpowiedzialność za spowodowanie nieumiejętną lub niedbałą obsługą szkody i straty powstałe na skutek awarii i uszkodzeń lub zniszczenie urządzeń.

3. Dozorca – konserwatora obowiązuje  zakaz wprowadzania na teren jednostki osób postronnych po godzinach pracy przedszkola.

4. Zobowiązuje się pracownika do dbałości o mienie przedszkola.

WYCHOWANKOWIE  PRZEDSZKOLA

§ 39

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku. Do szczególnie uzasadnionych przypadków należą: czynniki społeczne bądź psychologiczne, do przedszkola uczęszcza starsze rodzeństwo, indywidualny , wysoki stopień rozwoju, samodzielność, rodzic jest nauczycielem.

1a. Dziecko w wieku 6 lat jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

1b. Dziecko w wieku 5 lat ma prawo odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

 1. Odroczenie dziecka od spełnienia obowiązku szkolnego może być udzielone tylko na rok.
 2. Decyzje w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.
 3. (uchylony).
 4. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

§ 40

 1. Przedszkole prowadzi rekrutację dzieci na dany rok szkolny w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 2. Rodzice ubiegający się o umieszczenie dziecka w przedszkolu obowiązani są złożyć
  w kancelarii przedszkola w wyznaczonym terminie prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola.
 3. (uchylony).
 4. (uchylony).
 5. Rozpatrywanie odwołań odbywa natychmiast jeśli przedszkole uzyska wolne miejsca wskutek rezygnacji z miejsca w przedszkolu rodziców dzieci przyjętych.
 6. W przypadku, gdy liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola w okresie rekrutacji nie przekracza liczby miejsc, przyjęć dokonuje dyrektor przedszkola na podstawie złożonych przez rodziców kart zgłoszeń.
 7. W przypadku, gdy liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola przekracza liczbę miejsc, o przyjęciu decyduje komisja kwalifikacyjna powołana przez dyrektora przedszkola, w której skład wchodzą: dyrektor, członek rady pedagogicznej, przedstawiciel rady rodziców.
 8. Decyzje komisji kwalifikacyjnej są protokołowane.
 9. Akta komisji łącznie z kartami zgłoszeń dzieci przechowywane są w kancelarii przedszkola.

10.  Kryteria przyjęć dzieci do przedszkola:

1)   Zgodnie z ustawą o systemie oświaty w pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane będą dzieci spełniające następujące kryteria:

a)   wielodzietność rodziny kandydata,

b)  niepełnosprawność kandydata,

c)   niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

d)  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

e)   niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

f)    samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

g)  objęcie kandydata pieczą zastępczą;

2) Jeżeli liczba dzieci spełniające następujące kryteria jest większa niż liczba miejsc w przedszkolu, o przyjęciu do przedszkola będą decydowały kryteria określone w Zarządzeniu Dyrektora  Przedszkola nr 5 „ Piąteczka”;

3) Wszelkie regulacje, kryteria i odpowiadające im wartości punktowe związane z rekrutacją zawarte są w dokumencie „ Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Nr 5 „ Piąteczka” w Lidzbarku Warmińskim które określa Organ Prowadzący na każdy rok. Regulamin rekrutacji znajduje się w osobnym dokumencie.

11.  W ciągu roku przyjęć dzieci do przedszkola dokonuje dyrektor.

§ 41

PRAWA DZIECKA W PRZEDSZKOLU
 1. Przedszkole stwarza warunki pobytu dziecka z zapewnieniem prawa do bezpieczeństwa.
 2. Dziecko w szczególności ma prawo do:

1)   akceptacji takim jakie jest;

2)   nauki przez zabawę;

3)   aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi;

4)   szacunku siebie i innych;

5)   zabawy i wyboru towarzyszy zabawy;

6)   wypowiadania swoich uczuć i myśli;

7)   niepowodzeń i łez;

8)   badania i eksperymentowania;

9)   radości i szczęścia;

10)   tajemnicy;

11)   własności;

12)   snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone;

13)   jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione.

§ 42

Dziecko ma obowiązki:

1)   Dbać i szanować cudzą własność, nie niszczyć jej;

2)   Nie krzywdzić siebie i innych;

3)   Nie urządzać niebezpiecznych zabaw;

4)   Nie przeszkadzać innym w pracy lub zabawie;

5)   Szanować wszystkich pracowników przedszkola oraz  kolegów.

§ 42

 1. Wychowankowie przedszkola na życzenie rodziców,  mogą być objęci ubezpieczeniem grupowym są od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 2. Opłatę z tytułu ubezpieczenia uiszczają rodzice (opiekunowie) we wrześniu na początku roku  szkolnego.

§ 43

1. Dyrektor może skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku gdy:

1)   Rodzice nie przestrzegają regulaminu przedszkola;

2)   Dziecko zagraża bezpieczeństwu i życiu innych dzieci;

3)   Dziecko nie uczęszcza do przedszkola przez okres miesiąca, a rodzice nie zgłaszają przyczyny nieobecności;

4)   Rodzice bez podania przyczyny systematycznie zalegają z opłatami za przedszkole;

5)   Procedura postępowania w przypadku skreślenia dziecka z listy wychowanków:

a)   pisemne zawiadomienie rodziców o zamiarze skreślenia z listy przedszkolaków
z podaniem przyczyny, terminu na dopełnienie formalności, przewidywanego terminu skreślenia oraz w jakim terminie i do kogo rodzic może się odwołać w przypadku skreślenia dziecka z listy wychowanków,

b)  pisemne zawiadomienie o skreśleniu dziecka z listy wychowanków z podaniem,
w jakim terminie i do kogo rodzic może się odwołać,

c)   od decyzji skreślenia dziecka z listy wychowanków rodzic ma prawo wnieść odwołanie do właściwego organu wyższego stopnia ustalonego w art. 17 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. organu prowadzącego).

 1. Nie można skreślić z listy wychowanków dziecka które odbywa roczne przygotowanie przedszkolne.

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

§ 44

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.
 3. Zmiany w statucie będą umieszczone w formie uchwał Rady Pedagogicznej.
 4. W celu zachowania przejrzystości zapisów obowiązującego statutu po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w poprzednim roku szkolnym, przedszkole tworzy jednolity tekst statutu..

Ujednolicony tekst statutu ogłasza dyrektor w formie zarządzenia  na zebraniu Rady Pedagogicznej Przedszkola  Nr 5  „ Piąteczka „ w Lidzbarku Warmińskim

Możliwość komentowania jest wyłączona.