Koncepcja pracy przedszkola

Zał nr 1 uchwały RP nr 57/2011/12 z 14.03.2012 r.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 5 „Piąteczka”

W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

W I Z J A

Przedszkole wspomagające indywidualny rozwój każdego dziecka,

umożliwiające wysoki poziom przygotowania do podjęcia roli ucznia,

odkrywające uzdolnienia i predyspozycje dzieci,

promujące edukację ekologiczną oraz zdrowy styl życia

M I S J A

* Jesteśmy po to, by Twoje dziecko kształtowało swoją osobowość w sposób otwarty, twórczy i aktywny.

* Współdziałamy z rodziną w procesie opieki i wychowania.

* Stymulujemy wszechstronny rozwój dziecka.

* Tworzymy warunki do jak najlepszego przygotowania dziecka do podjęcia roli ucznia.

* Oferujemy gamę różnorodnych zajęć w sferze muzycznej, ruchowej, plastycznej, umysłowej.

* Staramy się poznać potrzeby Twojego dziecka, gdyż diagnozujemy jego możliwości i zainteresowania.

* Odkrywamy twórcze predyspozycje Twojego dziecka i dajemy mu możliwość ich rozwoju.

* Propagujemy zdrowy styl życia oraz realizujemy  szereg działań promujących edukację ekologiczna.

N A S Z E   P R Z E D S Z K O L E

Posesja placówki posiada atrakcyjne położenie; graniczy bezpośrednio z pięknym parkiem im. Ireny Kwinto oraz z rzeka Łyną, poprzez ogrody warzywne. Budynek przedszkola to częściowo przedwojenna willa ( tuż po wojnie mieszkała w niej pani Irena Kwinto – poetka, pisarka, tworząca z myślą o dzieciach – autorka baśni i legend warmińskich). W latach 70- tych dobudowano skrzydło, w którym obecnie znajdują sie dwie sale zabaw z zapleczem sanitarnym.

Plac  zabaw to szczególne miejsce codziennych zabaw na świeżym powietrzu. Jest on systematycznie modernizowany, doposażany w nowy drewniany sprzęt do zabaw i zajęć ruchowych, plastycznych, badawczych, umysłowych. Plac sąsiaduje z ogrodem przedszkolnym, w którym pracownicy uprawiają zdrowe warzywa, wzbogacając menu przedszkolaków. Dzieci również mają swoje działkę, na której pracują, obserwują i uczą się uprawy warzyw.

W przedszkolu funkcjonują 3 grupy dziecięce według zbliżonego wieku: od 3 do 6 lat.

B A Z A   P R Z E D S Z K O L A

Placówka posiada:

* 3 sale dydaktyczne wyposażone w meble, zabawki i pomoce dydaktyczne;

* 3 łazienki dziecięce położone bezpośrednio przy salach;

* 3 szatnie położone bezpośrednio przy salach

* gabinet metodyczny wykorzystywany również do zajęć logopedycznych, zajęć terapii pedagogicznej, gimnastyki korekcyjnej;

* pomieszczenia administracyjne (gabinet dyrektora, księgowej, intendentki);

* wyposażony plac zabaw;

* owocowo-warzywny ogród przedszkolny;

* kuchnię z niezbędnym zapleczem, magazyny żywnościowe;

G Ł Ó W N E    P R I O R Y T E T Y   P R Z E D S Z K O L A

1. UJAWNIANIE TKWIĄCYCH W DZIECIACH ZDOLNOŚCI TWÓRCZYCH I UMOŻLIWIANIE ICH ROZWOJU.

2. REALIZACJA PRZYJĘTEJ PRZEZ PRZEDSZKOLE POLITYKI PROEKOLOGICZNEJ.

3. „WDRAŻANIE KONCEPCJIZDROWEGOSTYLU ŻYCIA –ZGODNIE Z IDEĄ SZKÓŁ PROMUJACYCH ZDROWIE

Jedną z najważniejszych zasad pracy z dziećmi jest stosowanie indywidualizacji działań w zakresie opieki, wychowania i nauczania. Stwarzanie warunków do odkrywania zdolności, predyspozycji oraz talentów tkwiących w dzieciach pozwala nam na bardziej wszechstronne kształtowanie osobowości młodego człowieka. Proces uświadomienia sobie odrębności tworczej własnej osoby przebiega u dzieci w różnym tempie i czasie. Nasze działania w zakresie realizacji pierwszego z priorytetów skupiają się na:

*  obserwowaniu zachowań dziecięcych w celu poszukiwania indywidualnych predyspozycji każdego dziecka, planowaniu działań edukacyjnych i monitorowaniu ich efektów;

*  poszerzaniu wiedzy i umiejętności o twórczym aspekcie w rozwoju dziecka przedszkolnego;

*  uczestniczeniu nauczycieli w szkoleniach, warsztatach, kursach;

*  aktywizowaniu rodziców do wspólnych działań na rzecz wspomagania twórczego procesu edukacyjnego ich pociech;

*  wspomaganiu twórczego rozwoju dzieci poprzez współpracę z lokalnymi placówkami kulturalno-oświatowymi;

*  wzbogacaniu bazy przedszkola na rzecz lepszego aktywizowania dzieci do podejmowania twórczych działań;

*  poszukiwaniu nowych metod i form prowadzenia zabaw i zajęć z dziećmi w sposób aktywny, otwarty i twórczy;

*  analizowaniu spostrzeżeń i wniosków z tego zakresu zgłaszanych przez dzieci, ich rodziców, personel przedszkola, zewnętrznych obserwatorów działań naszej placówki;

*  uczestniczeniu w prezentacjach artystycznych w środowisku lokalnym;

poszukiwaniu ciekawych form prezentacji artystycznych w konkursach organizowanych przez różne organizacje ogłaszające się w Internecie ;

*  sukcesy naszych wychowanków prezentujemy w galerii przedszkolnej, gazetce „Ploteczki z Piąteczki”, w prasie lokalnej, na stronie internetowej naszego przedszkola.

Drugim naszym priorytetem jest realizacja przyjętej polityki środowiskowej przedszkola. Od kilku lat ze szczególnym zaangażowaniem realizujemy zagadnienia proekologiczne związane z ideą edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Jest to kierunek obecnych i przyszłych działań dydaktyczno-wychowawczych, w które zaangażowani są nauczyciele, inni pracownicy przedszkola, rodzice oraz pozyskiwani sojusznicy lokalni.

Nasze działania zmierzają do stworzenia dzieciom jak najlepszych warunków do aktywnego zdobywania wiedzy i umiejętności, twórczej zabawy, promowania zdrowego stylu życia oraz postaw ekologicznych.

Realizując politykę środowiskową w naszym przedszkolu kierujemy się następującymi zasadami:

- Zasada ciągłego doskonalenia siebie oraz działań na rzecz ekologii

*  Doskonalimy swój warsztat pracy pod kątem merytorycznym i metodycznym.

*  Systematycznie i planowo metodami aktywnymi wprowadzamy rozszerzone treści przyrodniczo-ekologiczne.

*  Diagnozujemy umiejętności i wiadomości dzieci w tym zakresie.

*  Bierzemy udział w kampaniach i programach proekologicznych.

*  Wzbogacamy nasza bazę dydaktyczną o akcesoria, pomoce, książki, albumy.

*  Wprowadzamy innowacje pedagogiczne, aby ciekawiej przekazywać dzieci o treści przyrodniczo-ekologiczne.

*  Pozyskujemy fundusze, granty, opracujemy własne projekty.

*  Chętnie dzielimy się swoją wiedzą z innymi.

*  Organizujemy wycieczki ekologiczne, warsztaty, zajęcia edukacyjne prowadzone przez specjalistów.

*  Organizujemy dzieciom konkursy, quizy o tematyce ekologicznej.

*  Podejmujemy działania zmierzające do ograniczenia zużycia energii, wody, ilości wytworzonych odpadów. Prowadzimy na szeroką skalę zbiórkę baterii, puszek aluminiowych, plastikowych zakrętek.

*  Wspólnie z dziećmi utworzony został Kodeks Ekologiczny Przedszkolaka, będący zbiorem zachowań proekologicznych dzieci, nauczycieli, pracowników naszej placówki.

*  Dokładamy szczególnych starań o estetykę i czystość najbliższego otoczenia.

*  Sadzimy i opiekujemy się krzewami, drzewami i kwiatami wokół przedszkola.

*  Dni związane z ochroną środowiska (np. Dzień Ziemi, Dzień Czystości Wód, Dzień Drzewa, Sprzątanie Świata, Sprzątanie Warmii i Mazur, Dzień Recyklingu…itp:) stanowią część działań przedszkola na stałe wpisane w w kalendarz naszych działań.

*  Posiadamy opracowany przez specjalistów audyt środowiskowy.

*  Za naszą działalność dla zrównoważonego rozwoju uzyskujemy nobilitujące certyfikaty o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim, a nawet światowym.

Naszą bieżącą działalność oraz nowe przedsięwzięcia realizujemy zgodnie z obowiązującym prawem. Naszym wszelkim działaniom towarzyszą cielone zasady zrównoważonego rozwoju. W związku ze zmieniającą się żeczywistością, staramy się weryfikować treści edukacji ekologicznej oraz formy pracy z dziećmi. Ustalamy i przestrzegamy wewnętrznych norm i uregulowań powstałych na bazie obowiązującego prawa.

Zgodnie z trzecim priorytetem Przyjmując koncepcję Szkoły Promującej Zdrowie będziemy podejmować działania które będą sprzyjać dobremu samopoczuciu całej społeczności przedszkolnej –dzieciom, rodzicom oraz pracownikom.

Nasze starania zmierzać będą do  tworzenia jak najlepszych warunków fizycznych, społecznych, duchowych oraz psychicznych sprzyjających ochronie zdrowia.

Będziemy umożliwiać aktywne uczestnictwo całej  społeczności przedszkolnej w działaniach na rzecz zdrowia.

Naszym celem jest kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie każdego z nas , zachęcanie do zdrowego stylu życia oraz stwarzanie realnych możliwości dokonywania zdrowych wyborów.   Zależy też nam na umożliwieniu dzieciom ich potencjału fizycznego psychicznego i społecznego oraz poczucia własnej wartości.

Realizując priorytet skupimy się min. na :

 • Zapoznaniu społeczności przedszkolnej – dzieci , rodziców, pracowników z ideą Szkół Promujących Zdrowie
 • Diagnozowaniu potrzeb społeczności przedszkolnej
 • Uczestnictwie w proponowanych akcjach ,programach np.” Zdrowy Przedszkolak” „ Czyste powietrze wokół nas”
 • Organizowaniu szkoleń, warsztatów dla nauczycieli, rodziców w zakresie promocji zdrowia
 • Prowadzenie rozszerzonych treści edukacyjno-wychowawczych na temat zdrowego odżywiania się
 • Kontynuowanie uprawy ogrodów przedszkolnych oraz ogródka warzywno-ziołowego dzieci
 • Organizowanie rodzinnych imprez promujących zdrowy styl życia- piknik, festyn, rajd pieszy, kulig
 • Umożliwianie dzieciom dużej ilości ruchu, również na świeżym powietrzu, w naturalnym środowisku.
 • Zdrowie dzieci i wzmacnianie ich odporności – nawiązanie ścisłej współpracy z lekarzem pediatrą – szkolenia i konsultacje dla rodziców
 • Dbaniu o przyjazną rodzinną atmosferę  sprzyjająca dobremu samopoczuciu, poczuciu bezpieczeństwa zarówno dzieci rodziców jak i pracowników przedszkola
 • Umożliwianie relaksu, odpoczynku, dbanie o komfort psychiczny

G Ł Ó W N E    M E T O D Y   P R A C Y       P R Z E D S Z K O L A

W codziennej pracy z dziećmi wykorzystujemy różne metody wyzwalające twórczą aktywność wychowanków.

-   „Dziecięca Matematyka” – E. Gruszczyk o Kolczyńska i E. Zielińska – zajęcia zabawy z obszaru edukacji matematycznej;

-   „Odimienna nauka czytania” – I. Majchrzak – przygotowanie do nauki czytania;

-   „Kinezjologia edukacyjna” – P. Dennisona – zajęcia i zabawy z zakresu mowy i myślenia;

-   „Pedagogika Zabawy” – zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacji;

-   „Metoda Ruchu Rozwijającego” – W. Sherborne – ćwiczenia gimnastyczne pozwalające dzieciom na poznanie swojego ciała i orientacji w przestrzeni;

-   „Sojusz Metod” – E. Arciszewskiej –połączenie elementów różnych metod pozwalające dzieciom na wczesne zdobycie umiejętności czytania;

-   Koncepcja muzyczna C. Orffa – zabawy muzyczno-ruchowe rozwijające inwencję twórczą dzieci;

-   „Edukacja przez ruch” – D. Dziamskiej;

-   „Aktywne  słuchanie muzyki” wg B. Strauss.

-„ Klucz do uczenia się „ moduł matematyka i  matematyka sensoryczna wg koncepcji Lwa Wygotskiego

Szybko zmieniający się świat nie pozwala stać nam w miejscu. Dlatego, też nie zamykamy się na nowe pomysły, formy i metody pracy z dziećmi. W dalszym ciągu pragniemy się rozwijać i doskonalić.

M O D E L   A B S O L W E N T A   N A S Z E G O   P R Z E D S Z K O L A

PRAGNIEMY, ABY DZIECKO KOŃCZĄCE PRZEDSZKOLE:

*   potrafiło dobrze funkcjonować w szkole w roli ucznia,

*   wykazywało motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego,

*   było zainteresowane, otwarte na nowości,

*   posiadało umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrzymałość,

*   umiejętnie współpracowało w grupie rówieśników,

*   potrafiło radzić sobie w sytuacjach trudnych,

*   było tolerancyjne i miało szacunek wobec innych, odmiennych postaw i przekonań,

*   było samodzielne,

*   było odporne na stres,

*   posiadało zdolności do obdarzania innych uwagą i porozumiewania sie w sposób zrozumiały dla innych osób,

*   miało wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,

*   posiadało podstawową wiedzę o świecie ludzi , zwierząt, roślin,

*  znało prawa dziecka i respektowało prawa innych ludzi,

*   stosowało zasady bezpieczeństwa,  higieny, dbałości o własne zdrowie i sprawność fizyczną,

*   znało zasady kultury, współżycia, postępowania,

*   posiadło wiedzę z zakresu kultury i dziedzictwa narodu, własnego regionu,

*   wykazywało potrzebę poszanowania przyrody i ochrony środowiska, racjonalnego korzystania ze źródeł energii,

*   nie obawiało sie występować publicznie, reprezentować grupę i przedszkole,

*   wykazywało inicjatywę w działaniu i umiało wyrażać swoje uczucia,

*   dostrzegało swoją wyjątkowość i potrafiło zaprezentować ją szerszemu gronu społecznemu.

G Ł Ó W N E    F O R M Y   W S P Ó Ł P R A C Y   Z   R O D Z I C A M I

- zebrania ogólne z rodzicami oraz Radą Rodziców;

-   zebrania grupowe wraz z dziećmi metodami aktywnymi, warsztatowymi;

-   zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci;

-   konsultacje indywidualne z nauczycielami;

-   prowadzenie kącika dla rodziców (informacje, wytwory dziecięcej ekspresji);

-   organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców;

-    organizacja szkoleń, warsztatów integracyjnych dla rodziców;

-   organizacja uroczystości, koncertów, inscenizacji, konkursów;

-   włączanie rodziców do organizacji imprez kalendarzowych, przedszkolnych;

-   konkursy, wycieczki;

-   angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.

W S P Ó Ł P R A C A   Z   P A R T N E R A M I    L O K A L N Y M I

Ważnym celem dobrego funkcjonowania z lokalnymi ośrodkami, organizacjami rządowymi i pozarządowymi. Współpracujemy z :

*     Urzędem Miasta Lidzbark Warmiński;

*     Komendą Powiatową Policji;

*     Powiatową Strażą Pożarną;

*     Muzeum Warmińskim;

*     Biblioteką Miejską;

*     Biblioteką Pedagogiczną;

*     Młodzieżowym Domem Kultury;

*     Lidzbarskim Domem Kultury;

*     Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną;

*     Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej;

*    Gminnym  Ośrodkiem Pomocy Społecznej;

*     Stowarzyszeniem Kobiet  ”Mej Marzenia”;

*     Domem Spokojnej Starości;

*     Jednostką Wojskową JW. 2039;

*     Szkołami podstawowymi w Lidzbarku Warmińskim;

*     Szkołą Podstawową w Kłębowie (działania ekologiczne);

*     Redakcją „Gazety Lidzbarskiej”;

*     Firmą transportową „Bus – Travel – Kazimierz Grzelak”;

D Z I A Ł A N I A   P R O M O C Y J N E  obejmują:

- redagowanie gazetki „ploteczki z Piateczki”,

- występy i przedstawienia dzieci na forum miejskim;

-     dbałość o dobra opinię placówki w środowisku lokalnym;

-     popularyzowanie wychowania przedszkolnego;

-     prowadzenie strony internetowej – adres: www. przedszkole5lw.pl

- organizacja uroczystości ogólnoprzedszkolnych, prezentacja umiejętności dzieci;

-     redagowanie notatek w prasie lokalnej;

-     prezentacja działań w lokalnych mediach;

-     dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku;

-     upowszechnianie informacji o przedszkolu;

-     informacje z realizowanych akcji na innych portalach (np: fundacja Arka, Nasza Ziemia,OCEE Olsztyn, Partnerstwo dla środowiska).

Możliwość komentowania jest wyłączona.