Koncepcja pracy przedszkola

KONCEPCJA PRACY

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 „Piąteczka”

W LIDZBARKU WARMINSKIM

W I Z J A

przedszkole wspomagające indywidualny rozwój każdego dziecka,

umożliwiające wysoki poziom przygotowania do podjęcia roli ucznia,

odkrywające uzdolnienia i predyspozycje dzieci,

promujące edukację ekologiczną oraz zdrowy styl życia

M I S J A

* Jestesmy po to, by Twoje dziecko kształtowało swoją osobowość w sposób otwarty, twórczy i aktywny.

* Współdziałamy z rodziną w procesie opieki i wychowania.

* Stymulujemy wszechstronny rozwój dziecka.

* Tworzymy warunki do jak najlepszego przygotowania dziecka do podjęcia roli ucznia.

* Oferujemy gamę róznorodnych zajęć w sferze muzycznej, ruchowej, plastycznej, umysłowej.

* Staramy się poznać potrzeby Twojego dziecka, gdyż diagnozujemy jego możliwości i zainteresowania.

* Odkrywamy twórcze predyspozycje Twojego dziecka i dajemu mu możliwość rozwijania ich.

* Propagujemy zdrowy styl życia poprzez realizację szeregu działań promujących edukację ekologiczna.

N A S Z E   P R Z E D S Z K O L E

Posesja placówki posiada atrakcyjne położenie; graniczy bezpośredno z pięknym parkiem im. Ireny Kwinto oraz z rzeka Łyną, poprzez ogrody warzywne. Budynek przedszkola to częściowo przedwojenna willa ( tuż po wojnie mieszkała w niej pani Irena Kwinto – poetka, pisarka, tworząca z myślą o dzieciach – autorka baśni i legend warminskich). W latach 70- tych dobudowano skrzydło, w którymobecnie znajdują sie dwie sale zabaw z zapleczem sanitarnym.

Plac  zabaw to szczególne miejsce codziennych zabaw na świeżym powietrzu. Jest on systematycznie modernizowany, doposażany w nowy drewniany sprzęt do zabaw i zajęć ruchowych, plastycznych, badawczych, umysłowych. Plac sasiaduje z ogrodem przedszkolnym, w którym pracownicy uprawiją zdrowe warzywa, wzbogacajac menu przedszkolaków. Dzieci również mają swoje działkę, na której pracują, obserwują i uczą się uprwy warzyw.

W przedszkolu funkcjonują 3 grupy dziecięce według zbliżonego wieku: od 3 do 6 lat.

B A Z A   P R Z E D S Z K O L A

Placówka posiada:

* 3 sale dydaktyczne wyposażone w meble, zabawki i pomocedydaktyczne;

* 3 łazienki dziecięce położone bezpośrednio przy salach;

* 3 szatnie położone bezpośrednio przy salach

* gabinet metodyczny wykorzystywany również do zajęć logopedycznych, zajęć terapii pedagogicznej, gimnastyki korekcyjnej;

* pomieszczenia administracyjne (gabinet dyrektora, księgowej, intendentki);

* wyposazony plac zabaw;

* owocowo-pwarzywny ogrod przedszkolny;

* kuchnię z niezbędnym zapleczem, magazyny żywnościowe;

G Ł Ó W N E    P R I O R Y T E T Y   P R Z E D S Z K O L A


1. UJAWNIANIE TKWIĄCYCH W DZIECIACH ZDOLNOŚCI TWÓRCZYCH I UMOŻLIWIANIE ICH ROZWOJU.

2. REALIZACJA PRZYJĘTEJ PRZEZ PRZEDSZKOLE POLITYKI PROEKOLOGICZNEJ.

Jedną z najważniejszych zasad pracy z dziećmi jest stosowanie indywidualizacji działań w zakresie opieki, wychowania i nauczania. Stwarzanie warunków do odkrywania zdolności, predyspozycji oraz talentów tkwiących w dzieciach pozwala nam na bardziej wszechstronne kształtowanie osobowości młodego człowieka. Proces uświadomienia sobie odrębności tworczej własnej osoby przebiega u dzieci w różnym tempie i czasie. Nasze działania w zakresie realizacji pierwszego z priorytetów skupiają się na:

*  obserwowaniu zachowań dziecięcych w celu poszukiwania indywidualnych predyspozycji każdego dziecka, planowaniu działań edukacyjnych i monitorowaniu ich efektów;

*  poszerzaniu wiedzy i umiejętnosci o twórczym aspekcie w rozwoju dziecka przedszkolnego;

*  uczestniczeniu nauczycieli w szkoleniach, warsztatach, kursach;

*  aktywizowaniu rodziców do wspólnych działań na rzecz wspomagania twórczego procesu edukacyjnego ich pociech;

*  wspomaganiu tworczego rozwoju dzieci poprzez współpracę z lokalnymi placówkami kulturalno-oświatowymi;

*  wzbogacaniu bazy przedszkola na rzecz lepszego aktywizowania dzieci do podejmowania twórczych działań;

*  poszukiwaniu nowych metod i form prowadzenia zabaw i zajęć z dziećmi w sposób aktywny, otwarty i twórczy;

*  analizowaniu spostrzeżeń i wniosków z tego zakresu zgłaszanych przez dzieci, ich rodziców, personel przedszkola, zewnętrznych obserwatorów działań naszej placówki;

*  uczestniczeniu w prezentacjach artystycznych w środowisku lokalnym;

poszukiwaniu ciekawych form prezentacji artystycznych w konkursach organizowanych przez różne organizacje ogłaszające się w Internecie ;

*  sukcesy naszych wychowanków prezentujemy w galerii przedszkolnej, gazetce”Ploteczki z Piąteczki”, w prasie lokalnej, na stronie internetowej naszego przedszkola.

Drugim naszym priorytetem jest realizacja przyjętej polityki środowiskowej przedszkola. Od kilku lat ze szczególnym zaangazowaniem realizujemy zagadnienia proekologiczne zwiazane z ideą edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Jest to kierunek obecnych i przyszłych działań dydaktyczno-wychowawczych, w które zaangażowani są nauczyciele, inni pracownicy przedszkola, rodzice oraz pozyskiwani sojusznicy lokalni.

Nasze działania zmierzają do stworzenia dzieciom jak najlepszych warunków do aktywnego zdobywania wiedzy i umiejętności, twórczej zabawy, promowania zdrowego stylu życia oraz postaw ekologicznych.

Realizując politykę środowiskową w naszym przedszkolu kierujemy się następującymi zasadami:

- Zasada cięgłego doskonalenia siebie oraz działań na rzecz ekologii

*  Doskonalimy swój warsztat pracy pod kątem merytorycznym i metodycznym.

*  Systematycznie i planowo metodami aktywnymi wprowadzamy rozszerzone treści przyrodniczo-ekologiczne.

*  Diagnozujemy umiejętności i wiadomości dzieci w tym zakresie.

*  Bierzemy udział w kampaniach i programach proekologicznych.

*  Wzbogacamy nasza bazę dydaktyczną o akcesoria, pomoce, książki, albumy.

*  Wprowadzamy innowacje pedagogiczne, aby ciekawiej przekazywać dziecio treści przyrodniczo-ekologiczne.

*  Pozyskujemy fundusze, granty, opracujemy własne projekty.

*  Chętnie dzielimy się swoją wiedzą z innymi.

*  Organizujemy wycieczki ekologiczne, warsztaty, zajęcia edukacyjne prowadzone przez specjalistów.

*  Organizujemy dzieciom konkursy, quizy o tematyce ekologicznej.

*  Podejmujemy działania zmierzające do ograniczenia zużycia energii, wody, ilości wytworzonych odpadów. Prowadzimy na szeroką skalę zbiórkę baterii, puszek aluminiowych, plastikowych zakrętek.

*  Wspólnie z dziećmi utworzony został Kodeks Ekologiczny Przedszkolaka, będący zbiorem zachowań proekologicznych dzieci, nauczycieli, pracowników naszej placówki.

*  Dokładamy szczególnych starań o estetykę i czystość najbliższego otoczenia.

*  Sadzimy i opiekujemy się krzewami, drzewami i kwiatami wokół przedszkola.

*  Dni związane z ochroną środowiska (np. Dzień Ziemi, Dzień Czystości Wód, Dzień Drzewa, Sprzątanie Świata, Sprzątanie Warmii i Mazur, Dzień Recyklingu…itp:) stanowią część działań przedszkola na stałe wpisane w w kalendarz naszych działań.

*  Posiadamy opracowany przez specjalistów audyt środowiskowy.

*  Za naszą działalność dla zrównoważonego rozwoju uzyskujemy nobilitujące certyfikaty o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim, a nawet światowym.

- Zasada zgodności z prawem ochrony środowiska oraz innymi uregulowaniami

Naszą bieżącą działalność oraz nowe przedsięwzięcia realizujemy zgodnie z obowiązującym prawem. Naszym wszelkim działaniom towarzyszą cielone zasady zrównoważonego rozwoju. W związku ze zmieniającą sięrzeczywistością , staramy się weryfikować treści edukacji ekologicznej oraz formy pracy z dziećmi. Ustalamy i przestrzegamy wewnętrznych norm i uregulowań powstałych na bazie obowiązującego prawa.

G Ł Ó W N E    M E T O D Y   P R A C Y   N A S Z E G O    P R Z E D S Z K O L A

W codziennej pracy z dziećmi wykorzystujemy różne metody wyzwalające twórczą aktywność wychowanków.

-   „Dziecięca Matematyka” – E. Gruszczyk o Kolczyńska i E. Zielińska – zajęcia zabawy z obszaru edukacji matematycznej;

-   „Odimienna nauka czytania” – I. Majchrzak – przygotowanie do nauki czytania;

-   „Kinezjologia edukacyjna” – P. Denisona – zajęcia i zabawy z zakresu mowy i myślenia;

-   „Pedagogika Zabawy” – zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edujacji;

-   „Metoda Ruchu Rozwijającego” – W. Sherborne – ćwiczenia gimnastyczne pozwalajace dzieciom na poznanie swojego ciała i orientacji w przestrzeni;

-   „Sojusz Metod” – E. Arciszewskiej – połaczenie elementów różnych metod pozwalajace dzieciom na wczesne zdobycie umiejętności czytania;

-   Koncepcja muzyczna C. Orffa – zabawy muzyczno-ruchowe rozwijające inwencję twórcż dzieci;

-   „Edukacja przez ruch” – D. Dziamskiej;

-   „Aktywne słuchanie muzyki” B. Strauss.

Szybko zmieniający się świat nie pozwala stać nam w miejscu. Dlatego, też nie zamykamy się na nowe pomysły, formy i metody pracy z dziećmi. W dalszym ciągu pragniemy się rozwijać i doskonalić.

M O D E L   A B S O L W E N T A   N A S Z E G O   P R Z E D S Z K O L A

PRAGNIEMY, ABY DZIECKO KOŃCZĄCE PRZEDSZKOLE:

*   potrafiło dobrze funkcjonować w szkole w roli ucznia,

*   wykazywało motywację do uczenia się i wysiłu intelektualnego,

*   było zainteresowane, otwarte na nopwości,

*   posiadało umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrzymałość,

*   umiejętnie współpracowało w grupie rówieśników,

*   potrafiło radzić sobie w sytuacjach trudnych,

*   było tolerancyjne i miało szacunek wobec innych, odmiennych postaw i przekonań,

*   było samodzielne,

*   było odporne na stres,

*   posiadało zdolnosci do odarzania innych uwagą i porozumiewahnia sie w sposób zrozumiały dla immych osób,

*   miało wyobrażenie o obowiazkach wynikających z roli ucznia,

*   posiadało podstawową wiedzę o świecie ludzi , zwierząt, roślin,

*  znało prawa dziecka i respektowało prawa innych ludzi,

*   stosowało zasady bezpieczeństwa,  higieny, dbałości o włansne zdrowie i sprawenosć fizyczną,

*   znało zasady kultury, współzycia, postepowania,

*   posiadło wiedzę z zakresu kultury i dziecdzictwa narodu, własnego regionu,

*   wykazywało potrzebe poszanowania przyrody i ochrony środowiska, racjonalnego korzystania ze źródeł energii,

*   nie obawiało sie występować publicznie, reprezentować grupę i przedszkole,

*   wykaszywało inicjatywę w działaniu i umiało wyrażac swoje uczucia,

*   dostrzegało swoją wyjątkowość i potrafiło zaprezentować ją szerszemu gronu społecznemu.

G Ł Ó W N E    F O R M Y   W S P Ó Ł P R A C Y   Z   R O D Z I C A M I

- zebrania ogólne z rodzicami oraz Radą Rodziców;

-   zebrania grupowe wraz z dziećmi metodami aktywnymi, warsztatowymi;

-   zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci;

-   konsultacje indywidualne z nauczycielami;

-   prowadzenie kacika dla rodzicow(informacje, wytwory dzieciecej ekspresji);

-   organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców;

-    organizacja szkoleń, warsztatów integracyjnych dla rodziców;

-   organizacja uroczystości, koncertów, inscenizacji, konkursów;

-   właczanie rodziców do organizacji imprez kalendarzowych, przedszkolnych;

-   konkursy, wycieczki;

-   angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.

W S P Ó Ł P R A C A   Z   P A R T N E R A M I    L O K A L N Y M I

Ważnym celem dobrego funkcjonowania z lokalnymio ośrodkami, organizacjami rządowymi i pozarządowymi. Współpracujemy z :

*     Urzędem Miasta Lidzbark Warmiński;

*     Komendą Powiatową Policji;

*     Powiatową Strażą Pożarną;

*     Muzeum Warmińskim;

*     Biblioteką Miejską;

*     Biblioteką Pedagogiczną;

*     Młodzieżowym Domem Kultury;

*     Lidzbarskim Domem Kultury;

*     Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną;

*     Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej;

*    Gminnym  Ośrodkiem Pomocy Społecznej;

*     Stowarzyszeniem Kobiet  ”Mej Marzenia”;

*     Domem Spokojnej Starości;

*     Jednostką Wojskową JW. 2039;

*     Szkołami podstawowymi w Lidzbarku Warmińskim;

*     Szkołą Podstawową w Kłębowie (działania ekologiczne);

*     Redakcją „Gazety Lidzbarskiej”;

*     Firmą transportową „Bus – Travel – Kazimierz Grzelak”;

D Z I A Ł A N I A   P R O M O C Y J N E  obejmują:

- redagowanie gazetki „ploteczki z Piateczki”,

- występy i przedstawienia dzieci na forum miejskim;

-     dbaołość o dobra opinię placówki w środowisku lokalnym;

-     popularyzowanie wychowania przedszkolnego;

-     prowadzenie strony internetowej – adres: www. przedszkole5lw.pl

- organizacja uroczystości ogólnoprzedszkolnych, prezentacja umiejętności dzieci;

-     redagowanie notatek w prasie lokalnej;

-     prezentacja działań w lokalnych mediach;

-     dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku;

-     upowszechnianie informacji o przedszkolu;

-     informacje z realizowanych akcji na innych portalach (np: fundacja Arka, Nasza Ziemia, OCEE Olsztyn, Partnerstwo dla środowiska).

Możliwość komentowania jest wyłączona.